Integritetspolicy

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, bilder och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra utskick och inbjudningar via e-post, marknadsföra nätverket med text oh bild i sociala medier och på hemsida. Om du inte vill att din bild publiceras vänligen kontakta oss via e-post.  

Vi har fått dina uppgifter från din ansökan om medlemskap. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i nätverket. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra medlemmar i nätverket och samarbetspartners till nätverket. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Boss Business Partner North AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på evelyn@bossbp.se . Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


070 - 257 82 12

boss@bossbp.se

Copyright © 2024

559280-9213

Boss Business Partner North AB